Etikos kodeksas

PATA, kaip Latvijos didžiausia viso ciklo miškotvarkos, medienos pramonės, medienos logistikos ir prekybos mediena įmonė, siekdama užtikrinti tvarų verslą, parengė atsakingos ir etiškos verslo aplinkos gaires.

Etikos kodekse apibrėžiami PATA darbuotojams ir verslo partneriams keliami reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi etinės, socialinės ir aplinkosauginės atsakomybės. Etikas kodeksas taikomas ir yra privalomas visoms PATA grupės įmonėms, jų darbuotojams ir atstovams. Etikos kodeksas taikomas visiems PATA verslo partneriams ir laikomas neatskiriama su verslo partneriais sudarytų sutarčių dalimi.

Teisės aktų laikymasis

PATA savo veiklą vykdo vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais. Įmonės darbuotojai yra susipažinę ir atitinkamai laikosi savo veiklos sričiai nustatytų įstatymų, taip pat vidaus taisyklių ir gairių. Kiekvieno darbuotojo pareiga nedelsiant pranešti apie bet kokius teisės aktų ar vidaus taisyklių ir gairių pažeidimus, kuriuos darbuotojas konstatuoja darbo metu.

PATA verslo partnerio veikla ir veiksmai turi atitikti galiojančius teisės aktus, taip pat šį Etikos kodeksą.

Jokios korupcijos ir nesąžiningos konkurencijos

PATA kiekviename verslo sandoryje vadovaujasi sąžiningumo principu. Draudžiamas bet kokio pobūdžio turto prievartavimas, kyšininkavimas ir (arba) korupcija, įskaitant neteisėtą kyšio, materialinių vertybių, finansinės ar kitokios naudos davimą arba priėmimą iš darbuotojų, verslo partnerių, valstybinių ir savivaldybių institucijų ar bet kurio kito asmens.

Jei PATA darbuotojai yra susiję su bandymu papirkti arba kyla įtarimų dėl trečiųjų asmenų neteisėto poveikio, darbuotojas privalo nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ir PATA vadovybę.

PATA nepripažįsta korupcijos ir nesąžiningos verslo praktikos. PATA nepriima ir nesiūlo jokios finansinės ar kitokios naudos, kuri galėtų turėti įtakos asmens gebėjimui priimti objektyvius ir sąžiningus verslo sprendimus. PATA nebendradarbiauja su verslininkais, kurie pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus arba bando paveikti PATA darbuotojus ar kitus asmenis korupciniais veiksmais.

PATA yra įsipareigojusi vykdyti teisingą, etišką ir teisės aktus atitinkančią konkurenciją ir tokio paties įsipareigojimo tikisi iš savo verslo partnerių. Draudžiama sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus arba sandorius su pirkėjais ir tiekėjais. 

Konfidencialumas

PATA verslo partneris rūpinasi iš PATA gautos konfidencialios ir komercinę paslaptį išlaikančios informacijos saugumu ir apsauga, jos neatskleidžia ir jokiu būdu neperduoda tretiesiems asmenims.

Interesų konflikto prevencija

PATA vengia situacijų, kai privatūs ar individualūs finansiniai interesai kertasi su PATA ar jos verslo partnerių interesais. 

PATA išduoti įgaliojimai negali būti naudojami kitiems tikslams, tik PATA užduotims vykdyti ir interesams apsaugoti.

Duomenų apsauga

PATA tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek leidžia atitinkami teisės aktai, laikydamasi duomenų tvarkymo teisėtumo ir sąžiningumo principo.

PATA ir PATA verslo partneris užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamai, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, naudojant atitinkamas technines ar organizacines priemones.

Žmogaus teisės

PATA gerbia ir reikalauja, kad verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, laikytųsi tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių normų, taip pat garantuotų, kad nėra ir nebus susiję su žmogaus teisių pažeidimais.

Vaikų darbas

PATA ir verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, jokiu būdu negali įdarbinti vaikų, jaunesnių, nei numatyta teisės aktuose. Minimalus amžius yra tas, kai asmuo gauna privalomą išsilavinimą arba yra ne jaunesnis nei 15 metų (ar 14 metų, jei tai leidžia nacionaliniai teisės aktai). Vaikai, sulaukę minimalaus įdarbinimo amžiaus, negali būti įdarbinami pavojingomis darbo sąlygomis arba daryti darbų, galinčių pakenkti asmeniniam vaiko augimui, gerovei ir vystymuisi.

Priverstinis darbas

PATA ir verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, negali naudoti priverstinio darbo. Priverstinis darbas – tai bet koks darbas ar paslauga, kurią asmuo yra verčiamas atlikti gresiant kokiai nors bausmei arba kuriai jis nėra savanoriškai pritaręs.

Draudimas diskriminuoti

PATA ir verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, privalo pagarbiai elgtis su savo darbuotojais ir suteikti jiems teisingas ir lygias tobulėjimo galimybes. Draudžiama bet kokia tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, ypač diskriminacija dėl žmogaus rasės, odos spalvos, lyties, amžiaus, negalios, religinių ar politinių įsitikinimų, tautinės ar socialinės kilmės, seksualinės orientacijos.

Tiesioginė diskriminacija egzistuoja, jei panašioje situacijoje elgesys su asmeniu dėl bet kurios iš pirmiau paminėtų ar kitokių aplinkybių yra, buvo ar gali būti mažiau palankiai elgiamasi nei su kitu asmeniu.

Netiesioginė diskriminacija yra tuomet, kai akivaizdžiai neutrali taisyklė, kriterijus ar praktika sukelia ar gali sukelti asmenims neigiamų pasekmių, susijusių su bet kuria iš aukščiau išvardytų ar kitų aplinkybių, išskyrus atvejus, kai tokia taisyklė, kriterijus ar praktika yra objektyviai pateisinami ir kuriems pasiekti naudojamos proporcingos priemonės.

Asmens įžeidimas ir nurodymas diskriminuoti taip pat yra diskriminacija.

Darbo aplinka

PATA ir verslo partnerių, teikiančių paslaugas arba parduodančių prekes PATA, darbuotojai turi teisę į saugią ir sveiką darbo aplinką. PATA ir verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, prisiima atsakomybę už darbo saugos reikalavimų įgyvendinimą savo įmonėje. Darbo vietose draudžiama pažeisti teisė aktuose nustatytus darbo saugos standartus.

PATA ir verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, užtikrina, kad visi darbuotojai gautų informaciją ir mokymus darbo saugos klausimais, kad galėtų atlikti savo darbines pareigas pagal darbo saugos principus.

Asociacijų laisvė

Kiekvienas darbuotojas turi teisę dalyvauti taikiuose susirinkimuose ir asociacijose visais lygiais, įskaitant profesines sąjungas ir pilietines sritis. Tai reiškia, kad asmenys, siekdami apsaugoti savo interesus, turi prerogatyvą steigti profesines sąjungas ir tapti jų nariais.

Aplinkos apsauga

PATA ir verslo partneriai, teikiantys paslaugas arba parduodantys prekes PATA, turi remti atsargumo priemones aplinkosaugos klausimais ir imtis iniciatyvos skatinti didesnę atsakomybę už aplinką.

Minimalus reikalavimas – PATA ir jos verslo partneriai turi atitikti visus aplinkos apsaugos reikalavimus, numatytus teisės aktuose, aplinkosaugos leidimuose ar kituose taikomuose teisės aktuose.

PATA remia aplinkai nekenksmingų technologijų kūrimą ir sklaidą bei kviečia verslo partnerius diegti ir palaikyti geriausios praktikos taikymo įmonėje sistemą, valdant aplinkosaugos problemas ir jų poveikį bei siekiant sistemingo poveikio aplinkai mažinimo.

PATA laikosi tvarios miškotvarkos principų, ilgalaikį dėmesį skirdama stabiliai medienos gamybai, aplinkos ir gamtos apsaugai bei visuomenės atsakomybei – laikydamasi socialinių, sveikatos ir darbų saugos reikalavimų. PATA verslo partneriai, parduodantys arba tiekiantys atitinkamas prekes, turi laikytis atitinkamų miškininkystės reikalavimų.

PATA darbuotojai savo darbą organizuoja ir veikia taip, kad būtų laikomasi šiame Etikos kodekse numatytų principų, įmonės vidaus gairių ir procedūrų, taip pat visuotinai priimtų elgesio ir moralės normų.

PATA verslo partneris įsipareigoja laikytis šiame Etikos kodekse numatytų principų, taip pat visuotinai priimtų elgesio ir moralės normų bei užtikrinti, kad minėtų normų laikytųsi ir jo subrangovai.

PATA turi teisę tikrinti ir stebėti, kaip laikomasi šio Etikos kodekso reikalavimų. Verslo partnerio pareiga leisti tinkamai akredituotiems auditoriams ar audito bendrovėms, atstovaujančioms PATA, atlikti auditą savo įmonėse, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Etikos kodekso.

PATA darbuotojas ir PATA verslo partneris privalo nedelsiant informuoti PATA apie bet kokį šio Etikos kodekso pažeidimą. PATA neleidžia skirti darbuotojui baudos ar kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai daryti jam neigiamą poveikį dėl to, kad jis pranešė apie tokius pažeidimus.

Bet koks Etikos kodekso pažeidimas bus tinkamai ištirtas ir bet koks esminis Etikos kodekso normų pažeidimas gali tapti pagrindu nutraukti darbuotojo darbo santykius su PATA, taip pat nutraukti dalykinius santykius su verslo partneriu.

Pata!