Privatumo politika

Remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (2016 m. balandžio 27 d.) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ​PATA TIMBER UAB pateikia informaciją apie Kliento asmens duomenų tvarkymą:

1. Asmens duomenų tvarkytojas yra ​PATA TIMBER UAB, bendrasis registracijos numeris Nr. 305157994, juridinio asmens buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius (toliau - PATA TIMBER). 

2. Su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais prašome kreiptis į PATA TIMBER el. paštu info@patatimber.lt

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

3. PATA TIMBER tvarko Kliento asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • asmeniui identifikuoti;
 • sutarčiai parengti ir sudaryti;
 • sutarties įsipareigojimams vykdyti;
 • prekėms ir paslaugoms tobulinti, naujoms prekėms ir paslaugoms vystyti;
 • prekėms ir paslaugoms reklamuoti ir platinti;
 • klientams aptarnauti;
 • paraiškoms ir pretenzijoms peržiūrėti bei apdoroti;
 • atsiskaitymams administruoti;
 • vadovo ar trečiosios šalies teisėtiems interesams užtikrinti;
 • interneto svetainių ir mobiliosios programėlės veikimui užtikrinti ir tobulinti;
 • asmens duomenų saugumo incidentams šalinti ar aptikti;
 • nusikalstamai veikai šalinti ar aptikti;
 • informacijai valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės norminiuose teisės aktuose nurodytais atvejais ir apimtimi teikti;
 • kitiems specifiniams tikslams, apie kuriuos asmuo informuojamas iš karto, kai pateikia atitinkamus duomenis PATA TIMBER.

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

4. PATA TIMBER tvarko kliento duomenis remdamasi šiais teisiniais aspektais:

 • sutarties sudarymas ir vykdymas (siekiant sudaryti sutartį pagal Kliento pageidavimą ir užtikrinti jos vykdymą);
 • Kliento sutikimas;
 • teisėtų interesų paisymas; 
 • Kliento ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbių interesų užtikrinimas (siekiant užtikrinti PATA TIMBER dirbančių asmenų, Klientų ir lankytojų fizinį ir nuosavybės saugumą).

5. PATA TIMBER teisėti interesai yra:

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • patikrinti Kliento tapatybę prieš sudarant sutartį;
 • sutarties įsipareigojimams vykdyti;
 • analizuoti PATA TIMBER interneto svetainės ir mobiliosios programėlės veiklą, rengti ir diegti jų atnaujinimus;
 • kurti ir plėtoti savo prekes bei paslaugas;
 • reklamuoti savo prekes ir paslaugas; 
 • administruoti mokėjimus; 
 • kreiptis į valstybines administracines ir operatyvines institucijas bei teismus, siekiant apsaugoti savo teisėtus interesus;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, APSAUGA IR PERDAVIMAS

6. PATA TIMBER apdoroja ir saugo Kliento duomenis naudodamasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atsižvelgdama į esamą pavojų saugumui ir PATA TIMBER pagrįstai turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

7. PATA TIMBER užtikrina Kliento asmens duomenų apsaugą ir saugumą, taip pat jų neplatinimą trečiosioms šalims, kaip tai numato fizinių asmenų duomenų apsaugos norminiai aktai ir kiti Latvijos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

8. PATA TIMBER neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmeninių duomenų, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei atitinkamai trečiajai šaliai duomenys turi būti perduoti pagal sudarytą sutartį, kad būtų galima atlikti sutarčiai atlikti būtiną funkciją;
 • jei Klientas davė aiškų ir nedviprasmišką sutikimą;
 • išoriniuose norminiuose aktuose numatytiems asmenims pagrįstai reikalaujant, išoriniuose norminiuose aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;
 • išoriniuose norminiuose aktuose numatytais atvejais PATA TIMBER teisėtiems interesams ginti.

9. Sutarčiai vykdyti užtikrinti PATA TIMBER gali įgalioti partnerius atlikti atskirus prekių pristatymo ar paslaugų teikimo darbus. Jei, atliekant šiuos darbus, partneriai tvarko PATA TIMBER turimus asmeninius Kliento duomenis, atitinkami partneriai laikomi PATA TIMBER duomenų tvarkymo operatoriais (duomenų tvarkytojais), o PATA TIMBER turi teisę šiems partneriams perduoti darbams atlikti reikalingus asmeninius Kliento duomenis tokia apimtimi, kokia yra būtina šiems darbams atlikti.

10. PATA TIMBER partneriai (turintys asmens duomenų tvarkytojo statusą) prašomi užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimų būtų paisoma pagal PATA TIMBER reikalavimus ir teisės aktus, taip pat reikalaujama asmens duomenų nenaudoti kitais tikslais, išskyrus su Klientu sudarytos sutarties įsipareigojimams pagal PATA TIMBER paskyrimą vykdyti.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TRUKMĖ 

11. PATA TIMBER saugo ir tvarko asmeninius Kliento duomenis, kol galioja bent vienas iš šių kriterijų:

 • kol galioja su Klientu sudaryta sutartis;
 • duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam buvo gauti;
 • kol išoriniuose norminiuose aktuose numatyta tvarka PATA TIMBER arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus;
 • kol viena iš Šalių turi teisinę pareigą saugoti duomenis;
 • kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, nes daugiau nėra kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.

12. Pasibaigus 11 punkte minėtoms sąlygoms, Kliento duomenys ištrinami.

PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

13. Klientas turi teisę gauti norminiuose aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

14. Klientas, kaip numato norminių aktų reikalavimai, turi teisę reikalauti PATA TIMBER prieigos prie savo asmens duomenų, prašyti juos papildyti, taisyti ar ištrinti, norminių aktų numatytais atvejais taip pat ir prašyti apriboti duomenų tvarkymą, prieštarauti jų tvarkymui ar pateikti skundą dėl neteisėto Kliento duomenų tvarkymo priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

15. Gavusi Kliento prašymą pasinaudoti savo teisėmis, PATA TIMBER patikrina Kliento tapatybę, įvertina prašymą ir vykdo jį pagal norminius aktus.

SLAPUKAI (COOKIES)

16. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje), kai tinklalapis atidaromas. Slapukai naudojami naršant PATA TIMBER interneto svetainėje www.patatimber.lt.

17. Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Klientui asmeniškai identifikuoti.

18. Slapukai naudojami šiems tikslams:

 • visaverčiam ir saugiam svetainės veikimui užtikrinti;
 • platesnėms svetainės naudojimo galimybėms užtikrinti;
 • svetainės nustatymams apsilankymo metu ir tarp apsilankymų išsaugoti;
 • reklamos ir rinkodaros optimizavimo tikslais, remiantis Kliento interesais;
 • statistikai apie svetainės lankytojų skaičių sudaryti;
 • prekėms ir paslaugoms tobulinti; 
 • naujoms prekėms ir paslaugoms kurti.

19. Naudojamų slapukų tipai:

 • funkciniai slapukai (prisimena vartotojo nustatytus nustatymus ir pasirinkimus, kad vartotojas galėtų patogiau naudotis svetaine. Šie slapukai vartotojo įrenginyje saugomi nuolat);
 • analitiniai slapukai (kaupia informaciją apie tai, kaip vartotojas naudoja svetainę, nustato dažniausiai lankomas skiltis ir turinį. Ši informacija naudojama analizės tikslais, siekiant išsiaiškinti, kas domina svetainės lankytojus ir kaip pagerinti svetainės funkcionalumą).

20. Svetainėje naudojami trečiųjų asmenų slapukai:

 • Hotjar (daugiau apie privatumo politiką: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy); - Google Analytics ir Google Tag Manager (daugiau apie privatumo politiką: https://policies.google.com/privacy?hl=lt).

21. Jei Klientas nepageidauja, kad būtų naudojami slapukai, kiekvienos svetainės naršyklės saugumo nustatymuose galimas slapukų apribojimas ir panaikinimas. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į tai, kad negalima atsisakyti funkcinių slapukų naudojimo, nes be jų neįmanoma užtikrinti visaverčio svetainės veikimo.

22. Slapukai saugomi tiek, kiek reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams, o paskui ištrinami.

KITOS NUOSTATOS

23. PATA TIMBER turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, paskelbdama aktualią versiją interneto svetainėje www.pata.lt.

Pata!