Naudojimo taisyklės

NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Prieš pradedant tinklalapio ir Interneto parduotuvės platformos www.patatimber.lt naudojimą, prašome atidžiai susipažinti su šiomis Naudojimo taisyklėmis.

1. NAUDOJAMŲ TERMINŲ AIŠKINIMAS

Interneto parduotuvės platforma – tai virtuali svetainė www.patatimber.lt, kurioje galima apžiūrėti ir įsigyti joje patalpintą prekę arba prekes su arba be pristatymo į Pirkėjo pasirinktą prekės gavimo arba pristatymo vietą.
Pardavėjas – Interneto parduotuvės platformos savininkas ir turėtojas – Ribotos atsakomybės bendrovė PATA TIMBER UAB.
Pardavėjo atstovas – Pardavėjo darbuotojas, kuriam suteikta teisė atstovauti Pardavėją pagalsavo kompetenciją.
Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, kuris apsiperka patatimber.lt arba naudojasi kitomis patatimber.lt  paslaugomis.
Šalis/-ys – Pardavėjas arba Pirkėjas kiekvienas atskirai vadinamas – Šalis, abu kartu – Šalys. 
Prekė/-s - fizinis daiktas arba paslauga, kuriam galima nustatyti kainą ir kuris yra patalpintas Interneto parduotuvės platformoje.
Užsakymas – prekės arba prekių visuma arba jų komplektas, kurią pasirinko Pirkėjas. Užsakymas gali būti nepatvirtintas, patvirtintas, apmokėtas ir jį galima anuliuoti arba atsisakyti nuo jo šių taisyklių numatyta tvarka.
Paslauga - tai pagal Pardavėjo ūkinę arba profesinę veiklą, už atlygį arba be jo, įvykdytas Pirkėjo užsakymas arba tokios su Pirkėju sudarytos sutarties vykdymas, pagal kurią vykdoma veikla arba gaunamas nematerializuotas darbo rezultatas ryšium su Interneto parduotuvės platformoje esančių prekių prekyba.
Pristatymas – priemonių visuma, kurių rezultate Pardavėjas arba jo atstovas vykdo būtinus veiksmus prekei nugabenti Pirkėjui.
Tiekėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kurį pasamdė kuri iš Šalių, Užsakymo nugabenimui į Pirkėjui pageidaujamą pristatymo vietą.
Apmokėjimas – grynų arba negrynųjųpinigų atlygis Pardavėjui už prekę, prekių visumą arba komplektą, kurioms Pirkėjas vykdė Užsakymą ir jį patvirtino.
Atsisakymo teisė – Pirkėjo teisė atsisakyti nuo gautos Prekės per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo dienos.
Atsisakymo blankas – blankas, kuris yra Interneto parduotuvės platformoje www.patatimber.lt ir kurį Pirkėjas užpildo ir pateikia Pardavėjui tuo atveju, jei Pirkėjas pasinaudoja atsisakymo teise.
Parduotuvių ir sandėlių darbo laikas – PATA parduotuvių ir sandėlių darbo laiką galima rasti Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt skyriuje Kontaktai. Užsakymų išdavimas vyksta tiktai atitinkamos išdavimo vietos darbo metu [n1]. 

2. BENDROSIOS TAISYKLĖS

2.1. Šios Naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės), nusako (1) tinklalapio ir Interneto parduotuvės platformos www.patatimber.lt  naudojimo tvarką ir (2) Pirkėjo ir Pardavėjo teisinius santykius.

2.2. PATA TIMBER UAB,vieningas registracijos numeris 305157994,juridinis adresas: Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius, Lietuva, tel. numeris: +370 632 88868 (toliau – Pardavėjas), užtikrina patatimber.lt prieinamą turinį ir teikia paslaugas pagal šias Taisykles. 

2.3.Šios Taisyklės yra privalomos kiekvienam Pirkėjui nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas sukuria savo vartotojo paskyrą interneto svetainėje.

2.4. Pirkėjas gali būti tiek fizinis, tiek ir juridinis asmuo. Juridiniam asmeniui gali būti taikomospapildomos taisyklės, dėl kurių Šalys susitaria Šalių tarpusavyje sudarytoje sutartyje pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyviniųaktų reikalavimus.

2.5. Jei Pirkėjas užsakoir perkaInterneto parduotuvės platformoje patatimber.lt siūlomasprekes ir paslaugas, bei naudojasi kitomis patatimber.lt paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir be išlygų sutinka su nuotolinės sutarties taisyklėmis ir įsipareigojajų laikytis. 
2.5.1. Nuotolinė sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kuris pateikiaužsakymą ir perka patatimber.lt. Sutartis įsigalioja tuo momentu, kai Pirkėjas įvykdė užsakymą, naudojant nuotolinių ryšiųįrankius, ir gavo iš Pardavėjo įvykdyto užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu. Užsakymas ir jo gavimas patvirtinimas laikomi gautais, kai su jais gali susipažinti asmuo, kuriam jie yra adresuoti. Sutartis galioja iki jos įvykdymo, t.y., iki užsakymo apmokėjimo ir prekės perdavimo. Sutartis taikoma visiems užsakymams ir pirkimams, kurie vykdyti Interneto parduotuvėje patatimber.lt, bet netaikoma tiems užsakymams ir pirkimams, kurie vykdyti PATA parduotuvėse. 
2.5.2. Pardavėjas nesaugo sudarytų Sutarčių dėl patatimber.lt įsigytų prekių ir paslaugų, jos yra prieinamos Pirkėjui kaskart prieš pirkimo vykdymą.

2.6. Pardavėjas pasilieka teisę be perspėjimo bet kuriuo metu vienašališkai keisti ir papildyti Taisykles, jas paskelbiant patatimber.lt skyriuje “Naudojimo taisyklės”. Pirkėjui taikomostos Taisyklės, kurios galioja prekių ir paslaugų užsakymo momentu. Prieš kiekvieno pirkimo vykdymą Pirkėjas privalo susipažinti su patatimber.lt. Taisyklėmis, be to Pirkėjas turi galimybę išsaugoti jas pastovioje informacijos laikmenoje arba išspausdinti.

2.7. Pirkėjas neturi teisės naudotis Interneto parduotuvės patatimber.lt  paslaugomis, jei nesusipažino su Taisyklėmis arba nesutinka su jomis. Tokiu atveju Pardavėjas ragina Pirkėją apsipirkti artimiausioje PATA parduotuvėje.

2.8. Pardavėjas turi teisę savo pagrįsta nuožiūra apriboti arba nutraukti Pirkėjo prieigą prie Interneto parduotuvės platformos patatimber.lt, jei Pirkėjas pažeidžia Interneto parduotuvės platformos Naudojimo taisykles, Pardavėjo nurodymus arba Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius aktus arba dėl to yra pagrįstų įtarimų.

2.9. Pardavėjas, patalpinant patatimber.lt atitinkamą pranešimą arba be perspėjimo, turi teisę laikinai apriboti prieigą patatimber.lt, arba visiškai nutraukti Interneto parduotuvės platformos patatimber.lt veikimą.

3. PREKIŲ APIBŪDINIMAS IR KAINOS

3.1. Prekių ir paslaugų kainos patatimber.lt ir PATA parduotuvėse gali skirtis. Prekių ir paslaugų kainos patatimber.lt nurodytos EUR, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM). Į prekių kainą nėra įtrauktas mokestis už prekės pristatymą.

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę be perspėjimo bet kuriuo metu vienašališkai keisti prekių asortimentą, kainas, nustatyti prekių ir paslaugų specialią kainą. Prekes ir paslaugos parduodamos kainomis, kurios galioja prekės ir paslaugų užsakymo vykdymo momentu. Prekių likučiai turi informacinį pobūdį, jų atnaujinimas vyksta periodiškai.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę be perspėjimo bet kuriuo metu vienašališkai keisti prekių specifikacijas. Prekių apibūdinimuose naudojama gamintojų pateikta informacija ir atvaizdai.

3.4. patatimber.lt atvaizduose matomų prekių pagal spalva, dydis, forma arba kiti parametrai gali skirtis nuo faktinių prekių savybių. Atvaizdai turi informacinį pobūdį. Jei informacija apie prekes ir paslaugas patatimber.lt nesutampa su PATA parduotuvėse pateikta informacija, laikoma, kad PATA parduotuvėje nurodyta informacija yra teisinga. 

4. UŽSAKYMŲ VYKDYMAS IR APMOKĖJIMO TVARKA

Užsakymo vykdymas galimas Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt.

4.1. Jei Pirkėjas pageidauja įsigyti prekę Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt tuomet: 
4.1.1. Užsakyti ir pirkti Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt siūlomas prekes ir paslaugas gali tiek Registruoti, tiek ir Neregistruoti klientai. 
4.1.2. Pirkėjas pasirenka prekę iš siūlomo asortimento, sudarant savo prekių Užsakymą;
4.1.3. Pirkėjas vyksta į sudaryto Užsakymo atvaizdą ir pasirenka pristatymo vietą ir pristatymo būdą.
4.1.4. Įvykdžius aukščiau minėtus žingsnius, Pirkėjas vykdo prisijungimą arba registruojasi Interneto parduotuvės platformos sistemoje, arba kaip svečias, užpildant visą Pardavėjo reikalaujamą informaciją.
4.1.5. Pirkėjas patvirtina Užsakymą. Apskaičiuojama galutinė Užsakymo suma, atsižvelgiant į siūlomą ir prieinamą nuolaidų sistemą kiekvienam Pirkėjui.
4.1.6. Pirkėjo e-paštu nusiunčiama sąskaita už patvirtintą Užsakymą, įtraukiant į ją Pirkėjo pasirinktas prekes, jų kiekį, kainą, bendrą apmokėjimo sumą ir kitą informaciją, kuri taikoma konkrečiam Užsakymui.
4.1.7. Kartu su sąskaita Pirkėjo e-paštu nusiunčiama taip pat ir “elektroninė jungtis”, kurią atidarius, Pirkėjas gali stebėti savo Užsakymo statusą nuo patvirtinimo momento iki jo gavimo. Užsakymo statusai gali būti: “Užsakymo patvirtinimas, „Laukia apmokėjimo banko pervedimu, “Laukia apmokėjimo kortele/internetiniu banku/banko pervedimu, “Laukia apmokėjimo debeto kortele/kreditine kortele (internetu) „Mokėjimo klaida, “Pavėluotasmokėjimas “Atšauktas, “Nuotolinis mokėjimas gautas, ‘“Mokėjimas priimtas, “Laukia užsakymo apdorojimo, “Apdorojamas”, “Paruoštas”, “Perduotas pristatymui, “Pristatymo procese”, “Išduotas”, ir “Pristatymo momentu nėra gautas”:
4.1.7.1. Statusas “Užsakymo patvirtinimas” – Pirkėjas įvykdė Užsakymą ir jį patvirtino. Pardavėjas gavo Užsakymą, ir Pirkėjas iš Pardavėjo gavo e-paštą su atitinkamo Užsakymo sąskaita ir elektronine jungtimi, kurią naudojant galima stebėti Užsakymo statusą nuo patvirtinimo momento iki jo gavimo. Gavus Užsakymą Pardavėjas gali susisiekti su atitinkamu Pirkėju ir įsitikinti, ar minėtas Užsakymas yra teisingas ir atitinka Pirkėjo pageidavimus ir poreikius;
4.1.7.2. Statusas ”Laukia užsakymo apdorojimo” – Pardavėjas, gavęs iš Pirkėjo Užsakymo apmokėjimą, pradeda Užsakymo apdorojimą, jo komplektavimą ir paruošimą išdavimui arba pristatymui Pirkėjui. Jei Pirkėjas pasirinko gauti Užsakymą vietoje kokioje iš Pardavėjo parduotuvių/sandėlių ir atlikti mokėjimą už Užsakymą atitinkamoje gavimo vietoje, Pardavėjas pradeda Užsakymo apdorojimą, jo komplektavimą ir paruošimą išdavimui kuo greičiau, gavęs Pirkėjo Užsakymą;
4.1.7.3. Statusas “Paruoštas” - Pirkėjo Užsakymas yra paruoštas ir prieinamas gavimui kokioje iš Pardavėjo parduotuvių/sandėlių arba paruoštas perdavimui Tiekėjui, pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą. Apie atitinkamą Užsakymo statusą Pardavėjas nusiunčia informaciją Pirkėjo nurodytu e-pašto adresu.
4.1.7.4. Statusas “Perduotas pristatymui” - pagal Pirkėjo pasirinktą Užsakymo pristatymo būdą Pardavėjas vykdo Užsakymo perdavimą atitinkamam Tiekėjui, su sąlyga, kad Pardavėjas gavo pilną Pirkėjo apmokėjimą už Užsakymą ir jo pristatymą.
4.1.7.5. Statusas “Išduotas” – Pirkėjui išduodamas /pristatomas Užsakymas jo pasirinktoje Užsakymo išdavimo /pristatymo vietoje. Pirkėjas patvirtina Užsakymo gavimą savo parašu Užsakymo lydimajame dokumenteUžsakymo gavimo momentu. Užsakymo statuso pakeitimą į “Gautas/Įvykdytas”, Pardavėjas vykdo, gavęs lydimuosius dokumentus iš Tiekėjo ir juos apdorojęs. Jei Užsakymas gaunamas vietoje Pardavėjo parduotuvėse/sandėliuose, tuomet Užsakymo statusą į “Gautas/Įvykdytas” Pardavėjas pakeičia iškart po Užsakymo išdavimo Pirkėjui. Pirkėjas patvirtina gavimą savo parašu Užsakymo lydimajame dokumente.
4.1.8. Patvirtinus Užsakymą Pirkėjas vykdo Užsakymo apmokėjimą, pasirenkant pageidaujamą Užsakymo apmokėjimo būdą.
4.1.9. Galimi Užsakymo apmokėjimo būdai yra:
4.1.9.1. Apmokėjimas vietoje Pardavėjo parduotuvėse, naudojant atsiskaitymo kortelę arba grynuosius pinigus (Fiziniams asmenims, kurie nevykdo ūkinės veiklos, draudžiama vykdyti grynųjų pinigų sandėrį, kurio suma viršija 7200 EUR, nepriklausomai nuo to, ar sandėris vykdomas viena operacija ar keliomis); 
4.1.9.2. Vykdant apmokėjimą, naudojantis Interneto bankų paslaugomis Interneto parduotuvės platformoje – Bank-link paslauga;
4.1.9.3. Vykdant mokėjimą, naudojant banko atsiskaitymo kortelę Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt  (vienos dienos sandėrio limitas pirkimams naudojant atsiskaitymo kortelę, negali viršyti 1000 EUR, viršijant šią sumą, toks apmokėjimo metodas nebus siūlomas);
4.1.9.4. Vykdant pervedimą į Pardavėjo banko sąskaitą.
4.1.10. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėti Užsakymą, vykdant pervedimą į Pardavėjo banko sąskaitą, atitinkamas pervedimas turi būti vykdomas per 5 (penkias) dienas nuo Užsakymo patvirtinimo momento.
4.1.11.Tuo atveju, jei Pardavėjas iš Pirkėjo negavo atitinkamo patvirtinto Užsakymo apmokėjimo per 5 (penkias) dienas nuo jo patvirtinimo momento, Pardavėjas savo pasirinkimu arba susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl konkrečios apmokėjimo datos, arba taip pat ir praneša Pirkėjui apie Užsakymo anuliavimą.
4.1.12. Kai Pardavėjas iš Pirkėjo gavo atitinkamo Užsakymo apmokėjimą, Pardavėjas pradeda šių taisyklių 4.1.7 punkte minėtą procesą.
4.1.13.Pardavėjas vykdo Užsakymo paruošimą ir komplektavimą per 1-5 darbo dienas nuo dienos, kai gavo Pirkėjo Užsakymo apmokėjimą, priklausomai nuo Užsakymo apimties ir su sąlyga, kad Prekė/-s yra vietoje Pardavėjo parduotuvėse/sandėliuose. Jei Pirkėjas pasirinko Užsakymo apmokėjimą atlikti vietoje, gavus Prekę Pardavėjo parduotuvėse/sandėliuose, naudojant atsiskaitymo kortelę arba grynuosius pinigus, tuomet Pardavėjas vykdo Užsakymo paruošimą /komplektavimą per 1-5 darbo dienas nuo patvirtinto Užsakymo gavimo dienos.
4.1.14. Jei Užsakymo paruošimui/komplektavimui būtinas ilgesnis laikotarpis, nei 5 (penkios) darbo dienos, arba taip pat ir Prekė/-s nėra prieinama /-s Pardavėjo parduotuvėse/sandėliuose, Pardavėjas informuoja Pirkėją elektroniniu būdu, nusiunčiant apie tai pranešimą Pirkėjo e-paštu. Tokiu atveju Pardavėjas susitaria su Pirkėju dėl Užsakymo išdavimo /pristatymo laiko pratęsimo arba informuoja Pirkėją apie Užsakymo anuliavimą.
4.1.15. Jei Užsakymas anuliuojamas šių taisyklių 4.3 punkte minėtu atveju, ir Pirkėjas jau įvykdė atitinkamo Užsakymo apmokėjimą, tuomet Pardavėjas grąžina Pirkėjui gautą mokėjimą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų.

4.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti patatimber.lt užsakytas Prekes, informuojant apie tai Pirkėją, jei: 
4.2.1. Prekė nėra prieinama Pardavėjo sandėlyje apskritai, arba nėra prieinama tokiu kiekiu, kuris nurodytas užsakyme;
4.2.2. Prekės kaina ir parametrai neatitinka faktinės informacijos apie Prekę dėl techninės klaidos sistemoje;
4.2.3. Pirkėjas nesusipažino su patatimber.lt Taisyklėmis.

4.3. Užsakymas laikomas privalomu Pirkėjui ir Pardavėjui tuo momentu, kai Pirkėjas įvykdė užsakymą ir gavo iš Pardavėjo užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu. Užsakymas ir jo gavimo patvirtinimas laikomi gautais, kai asmuo, kuriam jie yra adresuoti, gali prie jų patekti.

4.4. Pirkėjas privalo patikrinti užsakyme nurodytą informacija ir duomenis. Informacijos ir/arba duomenų neatitikimo atveju Pirkėjas informuoja Pardavėją, naudojant PATA klientų serviso e-pašto adresą: info@patatimber.lt Užsakymą ir jo gavimo patvirtinimą Pirkėjas gali išsaugoti pastovioje informacijos laikmenoje arba išspausdinti.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS (GAVIMAS)

5.1. Prekės gavimas yra galimas tiktai tuomet, kai Užsakymas buvo visiškai apmokėtas.

5.2. Jei Pardavėjas ir Pirkėjas tarpusavyje sudarė sutartį su aptartomis vėlesnio apmokėjimo sąlygomis, tuomet Užsakymo pristatymas yra galimas taip pat ir prieš Užsakymo apmokėjimo vykdymą.

5.3. Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt užsakytas Prekes Pirkėjas turi galimybę gauti šiais būdais: 
5.3.1. Atsiimti jas PATA parduotuvėse ar sandėliuose atitinkamos vietos darbo valandomis;
5.3.2. Pristatymas krovinine automašina su/be manipuliatoriaus. Pasirinkus šį pristatymo būdą, Interneto parduotuvės klientų aptarnavimo specialistas susisieks su Pirkėju pristatymo laiko patikslinimui. Pasirenkant šį pristatymo būdą, klientas pats privalo užtikrinti prekių iškrovimą.

5.4. Jei Pirkėjas pageidauja gauti Užsakymų Pristatymo paslaugą krovinine automašina, tuomet Pristatymo terminas po Užsakymo paruošimo bei pristatymo išlaidos priklauso nuo gavimo vietos ir svorio

SVARBU Važiuojamoji kelio dalis ir vartai turi būti platesni nei 3 metrai; Kelio danga turi būti saugi sunkvežimiui važiuoti (neturi grimzti, slysti); Neturi būti jokių objektų, ribojančių mašinos aukštį (pvz., medžiai, stogai ir kt.); Žiemą kelias turi būti nuvalytas, jo danga turi būti pakankamai kieta; Kelyje neturi būti svorį ribojančio ženklo, kadangi sunkesni nei 3 tonų kroviniai pristatomi automobiliais, kurių bendras svoris viršija 10 tonų; Svarbu, kad vairuotojas, palikdamas prekes privačių namų rajonuose, galėtų išvažiuoti iš pristatymo vietos, t. y. galėtų saugiai apsisukti arba pasukti atgal (neįjungęs atbulinės eigos.

5.5. Jei Pirkėjo Užsakymo Pristatymui būtina krovininė automašina su manipuliatoriumi, tuomet Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Užsakymo apdorojimo procese, kad susitartų dėl pageidaujamo pristatymo būdo, laiko ir apmokėjimo. Kai abi šalys susitaria dėl pageidaujamo Pristatymo būdo, terminų ir išmokų, Pardavėjas nusiunčia Pirkėjui naują sąskaitą už transporto išlaidas. Kai Užsakymo ir transporto sąskaitos yra apmokėtos, Pardavėjas pažymi užsakymą kaip "Paruoštas" ir perduoda Tiekėjui.

5.6.Užsakymo perdavimas Pirkėjui vyksta pagal važtaraštį, kurį pasirašo Pirkėjas ir Pardavėjo atstovas. Užsakymas laikoma įvykdytu, gavus Prekes ir pasirašius minėtus dokumentus. Apie Užsakymo įvykdymą Pardavėjas informuoja Pirkėją, nusiunčiant pranešimą Pirkėjo e-pašto adresu ir pažymint Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt Užsakymo statusą “Įvykdytas”.

6. UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS IR JO PAKEITIMAI, ATSISAKYMO TEISĖ

6.1. Norint atšaukti užsakymą, kuris nėra apmokėtas, arba vykdyti užsakymo pakeitimus, Pirkėjas privalo susisiekti su PATA klientų servisu e-paštu: info@patatimber.lt

6.2. Pirkėjas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir per 14 (keturiolika) dienų vienašališkai atsisakyti nuo Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt įsigytos prekės, bei grąžinti ją Pardavėjui. Atsisakymo teisės pasinaudojimo terminas pradedamas skaičiuoti (1) nuo dienos, kai Pirkėjas arba trečiasis asmuo, kuris nėra pervežėjas, ir kurį nurodė Pirkėjas, įgijo prekę savo valdymui; (2) nuo sutarties sudarymo dienos, jei teikiama paslauga.

6.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie nutarimą atsisakyti Sutarties iki atsisakymo termino pabaigos, naudojant:
6.3.1. standartinio atsisakymo blanko pavyzdį arba
6.3.2. bet kurį kitą aiškų pranešimą apie nutarimą atsisakyti Sutarties
6.3.3. Pirkėjas gali elektroniniu būdu užpildyti ir pateiktį šį atsisakymo blanką arba kokį kitą aiškų pranešimą PATA klientų serviso e-pašto adresu: info@patatimber.lt.

6.4. Jei Pirkėjas nenaudoja standartinio atsisakymo blanko pavyzdžio, pranešime apie atsisakymo teisės pasinaudojimą Pirkėjas nurodo tokią informaciją:
6.4.1. užsakymo vykdymą datą;
6.4.2. datą, kai prekė buvo įsigyta savo valdymui;
6.4.3. Pirkėjo vardą ir pavardę;
6.4.4. tikslų prekės pavadinimą ir kodą (kuris nurodytas pristatymo dokumente);
6.4.5. Užsakymo atšaukimo priežastį;
6.4.6. banko sąskaitos numerį, į kurią turi būti grąžinami pinigai.

6.5. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo įvykdymo momento, susitarus su Pardavėjo atstovu, apkeisti prekę kita preke, jei tokia Interneto parduotuvės platformoje yra prieinama ir jei:
6.5.1. Gauta Prekė nėra naudota, prekės pakuotė yra išsaugota ir nepažeista;
6.5.2. Pirkėjas turi Prekės/Užsakymo lydimuosius dokumentus ir Prekė yra visiškai sukomplektuota, tokia, kokia ji buvo išduota /pristatyta Pirkėjui.

6.6. Jei Pirkėjas pasinaudoja atsisakymo teise, tuomet Pirkėjas perduoda Prekę (visiškai sukomplektuotą, be sugadinimų, pateikiant prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus) Pardavėjui be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai nusiuntė Pardavėjui atsisakymo blanką arba pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teise. Termino yra laikomasi, jei prekė grąžinta prieš 14 (keturiolika) dienų iki termino pabaigos. Priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas nepasinaudojo atsisakymo teise.

6.7. Grąžinant prekę šių taisyklių 6.6 punkte nustatyta tvarka:
6.7.1.Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertės sumažėjimą, jei Prekė buvo naudojama kitiems tikslams. Tokie Pirkėjo veiksmai laikomi nesąžiningais;
6.7.2.Pirkėjas padengia su Prekės grąžinimu susijusias išlaidas.

6.8. Pirkėjas perduoda Prekę vienoje iš Pardavėjo parduotuvių arba sandėlių, iš anksto susitarus su Pardavėjo atstovu dėl Prekės grąžinimo adreso.

6.9. Pirkėjas privalo ištrinti bet kurią asmeninę informaciją iš grąžinamos Prekės, jei tai taikoma konkrečiai prekei ir prekės pobūdis numatė Pirkėjo asmeninės informacijos esamumą. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kurios Pirkėjo asmeninės informacijos nutekėjimą arba apdorojimą, kuris susijęs su šio taisyklių punkto nesilaikymu.

6.10.Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kai gavo Pirkėjo pranešimą apie nutarimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą. Pardavėjas minėtą pinigų sumą grąžina, naudojant tokios pačios rūšies mokėjimo priemonę, kokią naudojo Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

6.11.Pardavėjas turi teisę atidėti Pirkėjo sumokėtos pinigų sumos grąžinimą iki momento, kai Pardavėjas gauna prekę arba Pirkėjas pateikia Pardavėjui patvirtinimą to, kad prekė yra nusiųsta grąžinimui.

6.12. Jei Pirkėjas aiškiai išreiškė pageidavimą naudoti pristatymo būdą, kuris nėra Pardavėjo siūlomas pigiausias standartinio pristatymo būdas, Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų pristatymo išlaidų.

6.13.Pirkėjo tiesiogines išlaidas, kurios susijusios su prekės grąžinimu, padengia pats Pirkėjas.

6.14.Pirkėjas yra atsakingas už prekės kokybės ir saugos palaikymą visu atsisakymo teisės realizavimo terminu. Pasinaudojant atsisakymo teise, Pirkėjas yra atsakingas už prekės vertės sumažėjimą bet kuriuo būdu, jei prekė buvo naudojama tokiu būdu, kuris prieštarauja sąžiningumo principui, įskirtinai, buvo naudojama kitiem tikslams, o ne prekės savybių arba veikimo nustatymui.

6.15.Atsisakymo teisės realizavimo terminu Pirkėjas turi teisę prekę naudoti tiek, kiek tai būtina prekės pobūdžio, savybių ir veikimo patikrinimui (lygiai taip pat, kaip tai galėtų daryti prieš prekės įsigijimą prekybos vietoje). Prekės negali būti sugadintos, turi būti išsaugota pradinė išvaizda (nenuimtos ir nesugadintos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir nenaudotos. Jei prekė nėra visiškai sukomplektuota arba nėra originalioje pakuotėje, arba prekės pakuotė yra smarkiai pažeista (išskyrus atvejį, kai neįmanoma atidaryti pakuotės, jos negadinus), arba prekė yra sugadinta, Pardavėjas turi teisę sumažinti prekės vertę proporcionaliai prekes nusidėvėjimui arba nepriimti prekės. Proporcionalią sumą apskaičiuoja, remiantis pirkimo mokesčiu, kurį Pirkėjas sumokėjo už prekę. Apie prekės vertės sumažinimą Pardavėjas informuoja Pirkėją, nusiunčiant pranešimą užsakyme nurodytu e-pašto adresu.

6.16. Atsisakymo teisė netaikoma: 
6.16.1. tokių prekių pristatymui, kurios pagamintos pagal Pirkėjo specifikacijas arba yra aiškiai suasmenintos;
6.16.2. tokių prekių pristatymui, kurios gali greitai sugęsti arba kurių galiojimo terminas netrukus užsibaigs;
6.16.3. tokių suantspauduotų prekių pristatymui, kurios nėra tinkamos grąžinimui dėl sveikatos apsaugos arba higienos sumetimų ir kurios po pristatymo yra atidarytos; 
6.16.4. tokių prekių pristatymui, kurios po pristatymo dėl savo tipo negrįžtamai susimaišė su kitais daiktais; 
6.16.5. tokių prekių pristatymui arba paslaugoms, kurių kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti ir kurie gali atsirasti atsisakymo terminu;
6.16.6. paslaugų sutartims po to, kai paslauga yra suteikta visiškai, jei vykdymas prasidėjo Pirkėjui iš anksto aiškiai išreiškus sutikimą ir patvirtinimą, kad jis neteks atsisakymo teisės, kai tik Pardavėjas visiškai įvykdys Sutartį;
6.16.7.kitais atvejais, kurie numatyti galiojančiais normatyviniais aktais.

6.17.Juridiniam asmeniui gali būti taikomospapildomos Užsakymo atsisakymo, Užsakymo atšaukimo ir pinigų grąžinimo sąlygos, dėl kurių Šalys susitaria Šalių tarpusavyje sudarytoje sutartyje pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyviniųaktų reikalavimus.

7. GARANTIJA

7.1. Interneto parduotuvės platformoje patatimber.lt siūlomoms Prekėms, jei tai nurodyta Prekės lydimuosiuose dokumentuose, užtikrinama gamintojo garantija. Garantijos terminas yra bent 2 (du) metai, tačiau gamintojas gali nustatyti taip pat ir trumpesnį ar ilgesnį garantijos terminą. 

7.2. Gamintojo garantija galioja, jei pateikiama:
7.2.1. pirkimą patvirtinančio dokumento originalas. Mokėjimo pavedimas ir banko išklotinė apie mokėjimo įvykdymą nelaikomi pirkimą patvirtinančiais dokumentais;
7.2.2. užpildytas garantijos talonas (knygelė arba kvitas) tuo atveju, jei gamintojas arba platintojas jį įtraukė į prekes komplektą.

7.3. Norint gauti gamintojo garantijos paslaugą, Pirkėjas privalo nugabenti prekę:
7.3.1. į garantijos talone nurodytą serviso centrą, arba
7.3.2. PATA parduotuvę.

7.4. Išlaidas, susijusias su prekes transportavimu, dengia Pirkėjas.

7.5. Garantija yra privaloma jos davėjui (gamintojui) pagal garantijos dokumento sąlygas.

7.6. Gamintojo garantijos sąlygos netaikomos aksesuarams, žaliavoms, baterijoms ir riboto resurso prekėms.

7.7. Gamintojo garantija negalioja, jei prekė buvo sugadinta dėl Pirkėjo kaltės.

8. GINČŲ SPRENDIMAS, SKUNDO IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Sprendžiant ginčus ir nagrinėjant skundus Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių aktų.

8.2. Bet kuris tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kylantis ginčas sprendžiamas derybų keliu, Šalims stengiantis pasiekti susitarimą.

8.3. Jei Pirkėjo ir Pardavėjo ginčo neįmanoma išspręsti derybų keliu, Pirkėjas pateikia Pardavėjui raštišką pareiškimą, kuriame nurodo:
8.3.1. savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinę informaciją;
8.3.2. pareiškimo pateikimo datą;
8.3.3. ginčo/skundo esmę, savo reikalavimą ir jo pagrindimą.

8.4. Elektroniniu būdu pateiktam pareiškimui nebūtinas parašas.

8.5. Prie pareiškimo prideda sandėrį patvirtinančių dokumentų kopijas, o taip pat ir kitus pareiškimą pagrindžiančius dokumentus (jei įmanoma).

8.6. Pardavėjas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą į pareiškimą ir informuoja apie galimą reikalavimo vykdymo būdą arba ginčo sprendimą, jei minėtu laikotarpiu nėra pasiektas susitarimas dėl Pirkėjo reikalavimo įvykdymo arba alternatyvaus reikalavimo įvykdymo būdo.

8.7. Jei dėl objektyvių priežasčių šių taisyklių 8.6 punkte minėtu terminu neįmanoma pateikti atsakymo į Pirkėjo pareiškimą, Pardavėjas nedelsiant raštu informuoja apie tai Pirkėją, nurodant supratingą terminą, kuriuo atsakymas bus pateiktas, o taip pat ir pagrindžia tokio pratęsimo būtinumą.

8.8. Jei Pardavėjas mano, kad Pirkėjo reikalavimas nėra pagrįstas, ar yra pasirengęs siūlyti Pirkėjui kitą ginčo sprendimą, jis apie tai raštu informuoja Pirkėją šių taisyklių 8.6 punkte minėtu terminu. Pardavėjas privalo pagrįsti Pirkėjo reikalavimo atmetimą.

8.9. Jei Pirkėją patenkina Pardavėjo siūlomas sprendimas, ginčas laikomas išspręstu.

8.10. Jei Pirkėjo nepatenkina Pardavėjo siūlomas sprendimas, Pirkėjas turi teisę kreiptis:
8.10.1. Į Vartotojų teisių apsaugos centrą, jei Pirkėjas laikomas vartotoju, dėl pagalbos ginčo sprendimui;
8.10.2. Į Vartotojų ginčų sprendimo komisiją, jei Pirkėjas laikomas vartotoju, ir Vartotojų teisių apsaugos centre Pirkėjui suteikta pagalba ginčo sprendimui nedavė rezultatų ir atitinkamoje srityje įmanoma sušaukti Vartotojų ginčų sprendimo komisiją ginčo nagrinėjimui;
8.10.3. Lietuvos Respublikos teisme

8.11. Pirkėjas turi teisę pateiktį Pardavėjui skundus, pasiūlymus arba susisiekti su Pardavėju bet kuriuo klausimu, kuris susijęs su Pardavėju, jo siūlomomis prekėmis arba Pirkėjo vykdytais Užsakymais, naudojant Pardavėjo Interneto parduotuvės svetainėje numatytą skyrių “Susisiekti su mumis”.

8.12. Visus skundus, pasiūlymus arba kito turinio pareiškimus, kurie liečia Pardavėją ir jo siūlomas prekes ir teikiamas paslaugas, Pardavėjas išnagrinėja ir per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pareiškimo gavimo dienos pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą į pareiškimą. Jei Pirkėjas nėra patenkintas gautu atsakymu, jis gali veikti pagal šių taisyklių 8.10 punktą ir Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės normas.

8.13. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kuriuos prekės defektus, kurie atsirado dėl prekių nusidėvėjimo, tyčinio sugadinimo, aplaidumo, netinkamų darbo sąlygų, naudojimo instrukcijų nesilaikymo, neteisingo naudojimo, pakeitimo arba remonto, jei Pirkėjas savarankiškai vykdo remontą, nepranešęs Pardavėjui.

9. AUTORINĖ TEISĖ©

9.1. patatimber.lt yra Pardavėjo ir Pardavėjo bendradarbiavimo partnerių nuosavybė ir ji saugoma Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.

9.2. patatimber.lt turinio (įskaitant, bet neapsiribojant: paskelbta medžiaga, logotipai, nuotraukos, grafiniai atvaizdai ir t.t.) pilnas arba dalinis publikavimas, atgaminimas, perdavimas arba saugojimas, pakeitimas arba papildymas komerciniais tikslais yra draudžiamas, jei tiktai autorinės teisės arba intelektualinės nuosavybės teisės turėtojas nedavė savo sutikimo tokiai veiklai. Šis draudimas netaikomas turinio atsisiuntimui ir laikymui kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba išmaniajame telefone ir spausdinimui išskirtinai asmeniniam (nekomerciniam) naudojimui. 

9.3. patatimber.lt turinį leidžiama cituoti pagal taikomus autorinę teisę reguliuojančius teisės aktus. Jei turinys cituojamas, būtina nurodyti jo šaltinį, tačiau draudžiama dauginti, publikuoti arba platinti patatimber.lt įtrauktus prekių ženklus arba logotipus be išankstinio raštiško šių prekių ženklų arba logotipų savininko sutikimo. 

9.4. patatimber.lt autorinės teisės pažeidimo atveju Pirkėjas gali būti patrauktas atsakomybėn Lietuvo Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. 

10. NUORODOS

10.1. Pirkėju patogumui ir informuotumui patatimber.lt gali būtinurodytos nuorodos į trečiųjų asmenų tinklalapius. Šios nuorodos duodamos tiktai informaciniu tikslu. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kurios rūšies informaciją, kurią teikia arba publikuoja tretieji asmenys, net jei informacija yra prieinama per patatimber.lt išdėstytą nuorodą. Tretieji asmenys patys yra atsakingi už būtinos informacijos publikavimą savo tinklalapiuose, ir Pardavėjas nėra atsakingas už bet kurią nepakankamą, neteisingą arba melagingą informaciją. 

10.2. Lankantis trečiųjų asmenų tinklalapiuose, Pirkėjai privalo susipažinti su šių tinklalapių naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika.

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kurias išlaidas, nuostolius arba žalą, kuri galėtų atsirasti patatimber.lt nurodytos informacijos panaudojimo rezultate arba dėl to, kad patatimber.lt siūloma paslauga arba prekė, interneto svetainė arba Interneto parduotuvė patatimber.lt dėl bet kurios priežasties nėra prieinama, arba patatimber.lt veikla sutriko ar buvo nutraukta. 

11.2. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos arba atsakomybės, jei Pirkėjas nesusipažino arba iš dalies susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika.

11.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Interneto parduotuvės platformos patatimber.lt nuotraukose ir atvaizduose ir t.t. matomų prekių spalvą, dydį, formą arba kitų parametrų neatitikimą faktinėms prekių savybėms. 

11.4. Pardavėjas nėra atsakingas už nuolatinę prieigą prie Interneto parduotuvės platformos patatimber.lt ir jos naudojimo galimybę, jei Pirkėjo Interneto ryšio paslauga arba naudotas terminalas neatitinka Interneto parduotuvės platformos naudojimo techninių reikalavimų. 

11.5. Pirkėjas prisiima visą riziką ir atsakomybę užInterneto parduotuvės platformoje patatimber.lt vykdytus pirkimus, įskaitant, prekės gavimą (priėmimą). 

11.6. Pardavėjas nėra atsakingas už įsipareigojimų įvykdymo vėlavimą ar jų nevykdymą, arba kitos rūšies nevykdymą, kuris atsirado dėl tokių sąlygų ir kliūčių, kurių Pardavėjas negali supratingai kontroliuoti, kurios įtraukia, bet neapsiriboja, streikus, vyriausybės potvarkius, karo veiksmus arba nacionalinio masto nepaprastąją padėtį, aplinkos arba klimato anomalijas, trečiųjų asmenų nevykdymą, Interneto ryšio trikdžius, o taip pat ir komunikacijos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos gedimą.

11.7. Pirkėjas įsipareigoja Užsakymo vykdymo momentu nurodyti tikslius Užsakymo užtikrinimui būtinus asmens duomenis ir kontaktinę informaciją. Pateikus netikslius duomenis Užsakymas neužtikrinamas. Minėti duomenys įgyjami remiantis Pirkėjo savanoriškai pateikta informacija. Šie duomenys Pirkėjo pareikalavimu turi būti padaromi anoniminiais, jei sutartiniai santykiai pasibaigs. 

11.8. Pirkėjas patvirtina, kad jo pateikti duomenys yra teisingi, galiojantys, teisėti ir išsamūs. Pateikus melagingus duomenis, o taip pat konstatavus sukčiavimą arba bandymą sukčiauti Interneto parduotuvės platformoje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant nutraukti Pirkėjo prieigą prie Interneto parduotuvės platformos, o taip pat informuoti teisėsaugos įstaigas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius aktus, ypač atsižvelgiant į Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymą, Informacijos technologijų saugumo įstatymą ir Baudžiamąją teisę. 

11.9. Pirkėjas yra atsakingas už visus veiksmus ir jų pasekmes, kuriuos jis arba trečiasis asmuo, kuris naudoja Pirkėjo duomenis, vykdo, naudojant Interneto parduotuvės platformą, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius aktus.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Keitimasis informacija. Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Pirkėjo e-pašto adresu, pašto adresu arba telefono numeriu. Pirkėjas gali naudotis ryšiųbūdus, kurie išvardinti patatimber.lt skyriuje “Kontaktai”. 12.2. Atsiradus klausimams arba nesutarimams, Pirkėjas telefonu arba e-paštu susisiekia su PATA klientų servisu. 

12.3. Tinklalapio ir Interneto parduotuvės platformos patatimber.lt veikimą reguliuoja ir šioms Taisyklėms taikoma Lieuvos Respublikos teisė. Santykius, kylančius iš sandėrių su Pirkėjais, kai Pirkėjas yra fizinis asmuo Vartotojų teisių įstatymo suvokimu, reguliuoja Vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir kiti Vartotojų teisių apsaugos normatyviniai aktai. 

12.4. Pirkėjas sutinka su savo asmens duomenų, imtinai, asmenį identifikuojančių kodų tvarkymu ir technologinių sprendimų naudojimu, kad pagal Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvinius aktus užtikrintų Užsakymo vykdymą, atsiskaitymų administravimą, prekės arba paslaugų siūlymą, pretenzijų nagrinėjimą ir garantinių įsipareigojimų vykdymą.

12.5. Fizinių asmenų duomenų tvarkymas vyksta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius aktus. Siekiant užtikrinti savo įsipareigojimų įvykdymą, Pardavėjas turi teisę tvarkyti Pirkėjo duomenis.

Pata!